slika.jpg (7261 bytes)

RADNE GRUPE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KLINIČKU CITOLOGIJU HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

 

RADNA GRUPA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU (MS) I SURADNJU S EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (UEMS)

 

PREDSJEDNICA RADNE GRUPE ZA MEĐUNARODNU SURADNJU (MS)

Prof.dr.sc. Silvana Audy-Jurković, dr.med.

Zavod za ginekološku citologiju

Klinike za ženske bolesti i porode KBC i Medicinski fakultet u Zagrebu

Petrova 13, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 4604 606

Fax. +385 1 4633 512

E- mail: silvana.audi-jurkovic@med-fakzg.tel.hr

 

PREDSJEDNICA RADNE GRUPE ZA SURADNJU S UEMS

Mr.sc. Ika Kardum-Skelin, dr.med.

Laboratorij za citologiju i hematologiju

Interna klinika

KB « Merkur»

Zajčeva 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 230 8461

Fax. +385 1 243 1385

E- mail: ika.kardum-skelin@zg.hinet.hr

 

PODPREDSJEDNICA RADNE GRUPE ZA MS I UEMS

Mr.sc. Silvana Smojver-Ježek, dr.med.

Klinika za plućne bolesti «Jordanovac»

Laboratorija za citologiju

Jordanovac  104,10000  Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 238 5131

Fax. +385 1 234 8345

E- mail: ssmojver@pbf.hr

 

 

RADNA GRUPA ZA SURADNJU S AKADEMIJOM MEDICINSKIH ZANOSTI HRVATSKE I MEDICINSKIM FAKULTETOM SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

PREDSJEDNICA

Prof.dr.sc. Tatjana Jeren, dr.med.

Klinika za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević» Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Mirogojska 8, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 4603 222

Fax. +385 1 4678 235

E-mail: tjeren@bfm.hr

 

 

RADNA GRUPA ZA SURADNJU S MINISTARSTVOM ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I SPECIJALIZACIJU IZ KLINIČKE CITOLOGIJE

 

PREDSJEDNICA

Mr.sc. Ika Kardum-Skelin, dr.med.

Laboratorij za citologiju i hematologiju

Interna klinika

KB « Merkur»

Zajčeva 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 230 8461

Fax. +385 1 243 1385

E- mail: ika.kardum-skelin@zg.hinet.hr

 

 

RADNA GRUPA ZA KONTROLU KVALITETE (KK) I KATEGORIZACIJU CITOLOŠKE SLUŽBE (KCS)

 

PREDSJEDNICA

Mr.sc. Vesna Mahovlić, dr.med.

Zavod za ginekološku citologiju

Klinike za ženske bolesti i porode KBC i Medicinski fakultet u zagrebu

Petrova 13, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 4604 606

Fax. +385 1 4633 512

E- mail: vesna.mahovlic@zg.hinet.hr

 

 

RADNA GRUBA ZA WEB STRANICU HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KLINIČKU CITOLOGIJU I TELECITOLOGIJU

 

PREDSJEDNICA

Mr.sc. Marija Pajtler, dr. med.

Odjel za kliničku citologiju

KB Osijek

J. Huttlera 4, 31 000 Osijek, Hrvatska

Tel. +385 31 511 510

E- mail: pajtler.marija@kbo.hr

  

 

RADNA GRUPA ZA ORGANIZACIJU STRUČNIH SASTANAKA DRUŠTVA I SURADNJU S DRUGIM STRUČNIM DRUŠTVIMA HLZ

 

PREDSJEDNICA

Sunčica Ries, dr.med.

KBC Zagreb

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Citodijagnostički laboratorij

Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 2388 703

Fax. +385 1 2312 079

E- mail: md.ries@usa.net

 

 

RADNA GRUPA ZA SURADNJU S HRVATSKIM LIJEČNIČKIM ZBOROM I HRVATSKOM LIJEČNIČKOM KOMOROM

 

PREDSJEDNICA

Branka Molnar-Stantić, dr.med.

Zavod za ginekološku citologiju

Klinike za ženske bolesti i porode KBC i Medicinski fakultet u Zagrebu

Petrova 13, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 4604 603

Fax. +385 1 4633 512

E- mail: bmolnar@usa.net

 

 

RADNA GRUPA ZA IZOBRAZBU CITOTEHNIČARA

 

PREDSJEDNICA:

Doc.dr.sc. Željka Znidarčić, dr.med.

KB " Dubrava "

Odjel za citologiju i citometriju

Avenija izviđača 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 2902 890

Fax. +385 1 2863 695

E-mail: zznidar@kbd.hr

 

Povratak na glavnu stranicu